Anne Just´s have

(Se hele gal­leri­et ned­er­st i artiklen).

DSC05011

Haven i Hune, eller Anne Just´s have, er et must-see for en enhver med haveg­læde. Haven er med årene blevet leg­en­darisk og er nu opført i en engel­sk bog over de 300 bed­ste haver i ver­den. En præs­ta­tion af en upræ­ten­tiøs have, liv­fuld og med drøm­mende fan­tasi som sit varemærke. Vi har set den før, og vi har — som denne gang — over­nat­tet i haven før. Sid­ste år var det i maj (se fotos her), og nu var det så i midten af juli vi besøgte haven.

DSC05059

Der er naturligvis lidt forskel på en forår­shave og en midt-som­mer ver­sion af samme. Denne gang domineret af de mange ros­er, især kla­trende, mens de stramme bevok­sninger hold­er en ramme om det ure­gerlige. Hver gang vi har været i Haven i Hune, er vi kom­met hjem med nye idéer og tilt­ag til vores egen have.

Sol­skin kan man altid finde, og vi har været heldige, ind til nu, med at ramme en sol­skins­dag. Søndag formid­dag reg­nede det da vi skulle afst­ed, men en hur­tig ekstra rund­tur i haven var nød­vendigt.

DSC05118

Man skal fak­tisk gøre sig selv den tjen­este, at tage en para­ply med, og en reg­n­jakke på, og se på haver i som­mer­regn. Der er en helt sære­gen stemn­ing når alt­ing er vådt. Lige­som over­nat­nin­gen i Haven i Hune giv­er adgang til haven uden­for åbn­ingstid.

DSC05121

Man har haven (næsten) helt for sig selv, bort­set fra enkelte andre over­nat­tende gæster og et egern, og så er der det særlige aftenlys, som fil­tr­eres gen­nem træerne. En magisk have, som er helt sin egen.

DSC05052

Vi hilste på arkitekt Claus Bon­nerup (Anne Just´s mand), på en aften­tur i haven. Dejligt at han er vil­lig til at lade os andre betræde haven og forstyrre lidt af pri­vatlivets fred, for at dele sit og Anne Just´s have med alle os andre. Tusind tak.

Please fol­low and like us: