Engen

I forbindelse med vores gård (ned­lagt land­brug, red.), er der et stort græsare­al. Her har vi får gående, som alene tjen­er til dagen og vejen som græss­lå­mask­in­er. De slagtes alt­så ikke, men Olga, Fnug­gi og Cocio pyn­ter i land­sk­a­bet, græsen­gen, som dermed bliv­er en del af haveo­plevelsen når de uld­klædte dyr van­dr­er rundt og græss­er …

Engen Læs mere »

Breaking news

Dug­dråber på ros­er, og lavendlernes duft efter en fugtig nat gør at som­mer­mor­gen­er i haven, lige­som aften­erne, er noget helt specielt. Den daglige tur rundt i haven efter “break­ing news”, nye ros­er eller pæon­er, som er sprunget ud f.eks., er uund­værlig. Lige­som at mor­gen­maden og den abso­lut nød­vendi­ge mor­genkaffe naturligvis ind­tages imellem træer og blom­ster, …

Break­ing news Læs mere »

Signe Ryges have

I Odense bor min særde­les gode kol­le­ga Signe Ryge. I dag dannede Signes, og hen­des mand Ste­fans, dri­vhus ram­men om tv-optagelser til TV2/Fyns kul­­tur-som­mer­pro­­gram om kun­st og kærlighed. I dri­vhuset sæt­ter vi kun­st­ner­par stævne til et afs­lap­pet inter­view, i den hyggelige have. Pro­gram­mer var­er 12–14 min, og kan ses på TV2/Fyn fra juli. Link kom­mer …

Signe Ryges have Læs mere »

Farver

I Lis­beths have er hvert enkelt bed delt op i farv­er. Gult, hvidt og rødt/blåt. Og så er der et par nye afdelinger under­ve­js. Det ene, som kræver en del grave og fly­t­tear­be­jde, er den nye hvide have. Formk­lippede buks­bom skal holde stramhe­den og form i bedet, mens alle staud­er og ros­er skiftes ud til …

Farv­er Læs mere »

Bang du er rød

Ori­en­tal­sk val­mue, Papaver ori­en­tale Staude­val­muen er både ekso­tisk og overdådig. Den røde vari­ant, som er plantet i den Japanske have, står lige nu med fuld knald på far­ven. Utrolig smuk og ele­gant, sam­tidig med den også er ret iøjne­faldende. Den ori­en­talske val­mue find­es både som enkelt­blom­strende og fyldt, lige­som der er flere farv­er. Bl.a. hvid …

Bang du er rød Læs mere »

Stativer i haven

Kla­treros­er, klema­tis, sner­le, Lath­yrus, klokker­anke etc., er alle planter, der har brug for noget at støtte sig til og kla­tre op af. I haven har vi lidt forskel­lige løs­ninger til det. I krukker har vi brugt bam­bus­pinde. I haven anven­des bl.a. udt­jente grene fra træer. De lever nu videre som skulp­turelle sta­tiv­er, mens en rose …

Sta­tiv­er i haven Læs mere »

Sommer dag 1

De sid­ste som­merblom­ster er (næsten) plantet ud den 1. juni, på årets første kalen­der­som­merdag. Lis­beths have, er fyldt op til ran­den med blom­strende staud­er og som­merblom­ster. I løbet af de kom­mende uger, vil det hele, med lidt lykke og held, lidt sol og lidt regn og lidt varme, vokse stærkt, og skabe en lille oase …

Som­mer dag 1 Læs mere »

Gul

Yel­low sub­ma­rine sang The Bea­t­les om for en del år siden, og lige­som at det er længe siden, er det også et stykke tid siden far­ven gul var in i havekredse. Men det ser ud som om flere er ved at tage far­ven til sig igen. Lyse, varme og mørke nuancer gør gul og andre …

Gul Læs mere »

Sommer i haven

Som­meren rykker tæt på nu. Regn, sol, varme og lyse timer har sat sit tydelige præg på foråret. Tak for det, uanset hvem der nu lige styr­er det. Men tak. Vejret har sat et markant aftryk på væk­sten, og jeg vil æde en gam­mel som­mer­hat (som jeg ikke har) på, at det bliv­er den bed­ste …

Som­mer i haven Læs mere »

Haven i farver

Blom­strin­gen er for opadgående i haven. Aza­leaerne blom­str­er i den japanske have, mens gul­dreg­nens blom­ster stråler i den engelske have. Farverne lyser op, og mens den nyan­lagte engelske have beg­y­n­der at vokse til og modnes kan vi glæde os over tilt­a­gende farve­orgi­er der. Den japanske have er lidt læn­gere fremme, og skal fre­mover primært modnes, …

Haven i farv­er Læs mere »

Appelsin i turbanen

Min hus­tru, som hør­er til i den fan­tastiske ende af skalaen, har foræret mig en tidlig fød­sels­dags­gave da vi faldt over et uimod­ståeligt tilbud på et større appelsin­træ. Cit­rus sinen­sis, er et appelsin­træ med søde frugter, som (hvis kli­maet vil det) bær­er frugt sidst på sæso­nen. Udfor­drin­gen bliv­er ikke at få det igen­nem foråret og …

Appelsin i tur­ba­nen Læs mere »

2 sæsonner

Vi har 2 havestile her på vores lan­de­jen­dom i det midt­fynske. I mellem bygningerne er anlagt en Japan­sk Have med inspi­ra­tion fra te-haven. Foran hov­ed­bygnin­gen er anlagt en have i engel­sk stil, med grussti­er og farveopdelte bede. De to havetyper har et fællestræk i foråret, og så skilles deres veje resten af sæso­nen. Den engelske …

2 sæson­ner Læs mere »

Den ene farve afløser den anden

Tuli­pan­erne afløs­er hinan­den og nye farv­er afløs­er de som afblom­str­er. Mag­no­lia og Japan­sk Kirse­bær er på sit højeste lige nu, og så småt beg­y­n­der de at drysse deres blom­sterblade på jor­den, hvor de vil danne et kort­varigt farvespil. Det er meget tydeligt at var­men, tilt­a­gende lys og regn får det hele et gear op i …

Den ene farve afløs­er den anden Læs mere »

Cool bonsai

Kølige bon­sai, eller bare en kold forårs­dag, som gjorde at den lille gruppe som var sam­let for at arbe­jde med bon­sai hos os denne første søndag i maj, trak indendørs i læ. Fem timers inten­sivt arbe­jde, hvor de skarp­sleb­ne sakse blev brugt lige så flit­tigt som i en Køben­havn­sk frisør­sa­lon lige før den store kon­fir­ma­tion­sweek­end. …

Cool bon­sai Læs mere »

Oliventræernes paradis

Tem­per­a­turen var nogen­lunde som i dag, ca. 12 graders fugtig kølig luft, som føles rimeligt frus­tr­erende målt op mod de som­merlige varmegrad­er, der ellers har hers­ket. Og det gælder sjovt nok både i Dan­mark og Ital­ien. Jeg har netop run­det Ital­iens varmegrad­er i Rom, og de kølige luft­lag i 350 meters højde over havet i …

Oliven­træernes par­adis Læs mere »

Dagens have

ser sådan ud. En rund­tur i haven vis­er hver dag nye ting frem. Her er efter­mid­da­gens oplevelser i billed­er. Sådan en helt almin­delig mandag i april.

Bonsai i De Japanske Haver

For fjerde år i træk udstiller jeg bon­sai i De Japanske Haver sam­men med vores bon­saigruppe Fuchi Bon­sai på Fyn. Vi er tre i grup­pen, som arran­ger­er forskel­lige aktiviteter med bon­saikun­sten, når vi ikke bare pass­er os selv og vores træer der­hjemme i hav­erne. www.fuchi-bonsai.com De Japanske Haver i Bro­by har vi haft kon­takt med …

Bon­sai i De Japanske Haver Læs mere »

Blomster og kunst

Fru­en i huset og haven, Ann-Lis­­beth San­vig www.aasanvig.com udstiller lige nu blom­ster­ma­lerier sam­men med blom­s­ter­deko­ratør Else-Marie Ander­sen fra Fru Ander­sens even­tyrlige blom­ster­værk­st­ed http://www.elsemarieandersen.dk/ Ann-Lis­­beth San­vig (i daglig tale Lis­beth) har mange udstill­inger bag sig, og Else-Marie Ander­sen er en anerk­endt blom­s­ter­deko­ratør, oplært af den kendte blom­sterkun­st­ner Tage Ander­sen. Jeg har taget sort/hvid fotos i Else-Maries …

Blom­ster og kun­st Læs mere »

%d bloggers like this: